DSB - Diesellokomotiver - MY 1134


MY 1134 og MY 1142 ved Driftdepot Århus 16.03.1982
 

MV 1134 i remisen i Fredericia 21.07.1973