DSB - Diesellokomotiver - MY 1139


MY 1139 tog 43 passerer Hylke 06.04.1974