DSB - Diesellokomotiver - MY 1147


MY 1147 tog 140 i NykÝbing Fl 05.11.1972