DSB - Diesellokomotiver - MY 1149


Mo 1802 og My 1149 ved remisen i Kalundborg 14.02.1971

MY 1149 på Godsbanegården
250273