DSB - Diesellokomotiver - Litra MZ 1416


MZ 1416 tog 413 i Kliplev 22.07.1973
 

MZ 1416 tog 430 i Sønderborg 22.07.1973

Mz 1416 for godstog i Fredericia 23.12.1970

MZ 1416 tog 23 til Fredericia i Odense 20.07.1973

MZ 1416 tog 23 til Fredericia i Odense 20.07.1973

MZ 1416 tog 9955 til Ar Mdt Fredericia 21.07.1973
 

MZ 1416 tog 9955 til Ar Mdt Fredericia 21.07.1973
 

MZ 1416 tog 9955 til Ar Mdt Fredericia 21.07.1973