Polen - Smalsporsbaner - Kleinbahn - Schmalspurbahnen - Narrow-guage - Sroda WLKP. Miastro - Zaniemysl


Rozklad Jazdy Pociagow PKP
3. VI 1973 - 25.V. 1974


Lukkede godsvogne i spor 0 i Sroda WLKP. Miastro 01.07.1975
 

Px48 1748 ved remisen i Sroda WLKP. Miastro 01.07.1975

Px48 1748 ved remisen i Sroda WLKP. Miastro 01.07.1975

Godsvogne i Sroda WLKP. Miastro 01.07.1975

Udkørselssporet, kulgården og remisen i Sroda WLKP. Miastro 01.07.1975
 

Kulkranen i Sroda WLKP. Miastro 01.07.1975
 

Togførervogn i Sroda WLKP. Miastro 01.07.1975

Fladvogn samt lukket vognkasse i Sroda WLKP. Miastro 01.07.1975

Lukkede godsvogne i Sroda WLKP Miastro 01.07.1975

Lukkede godsvogne i Sroda WLKP Miastro 01.07.1975

Px48 1748 for tog 7257 klar til afgang fra Sroda WLKP. Miastro 01.07.1975

Px48 1748 tog 7257 med stationsbygningen i Sroda WLKP. Miastro 01.07.1975

Overkørselsanlæg før normalsporsstationen Sroda WLKP. 01.07.1975
 

SM42 med godsvogn ved indkørslen til Sroda WLKP. 01.07.1975

Px48 1748 nu som
tog 7258 i Zaniemysl 01.07.1975

Fingeret udkørsel for Px48 1748 tog 7258 fra Zaniemysl 01.07.1975
 

Togførervognen Fgxh 00-000024 706-4 i tog 7258 i Zaniemysl 01.07.1975
 

Fingeret udkørsel for Px48 1748 tog 7258 fra Zaniemysl 01.07.1975
 

Px48 1748 tog 7258 holder klar i Zaniemysl 01.07.1975

Px48 1748 tog 7258 holder klar i Zaniemysl 01.07.1975

Px48 1748 tog 7258 holder klar i Zaniemysl 01.07.1975

Stationsbygningen i Zaniemysl med
tog 7258 01.07.1975

Skiltene på PX48 1748 i Zaniemysl 01.07.1975

Byggepladerne på Px48 1748 i Zaniemysl 01.07.1975
 

Ruteskiltet på personvogn i tog 7258 i Zaniemysl 01.07.1975