Tyskland - DDR - Damplokomotiver - BR 44 0221-0


44 0221-0 i BW Rostock 31.03.1974

Front på 44 0221-0 i BW Rostock 31.03.1974

44 0221-0 på drejeskiven i BW Rostock 31.03.1974

44 0221-0 på drejeskiven i BW Rostock 31.03.1974

Litrering på 44 0221-0 i Bw Rostock 31.03.1974

44 0221-0 på drejeskiven i BW Rostock 31.03.1974
 

44 0221-0 på drejeskiven i BW Rostock 31.03.1974
 

44 0221-0 på drejeskiven i BW Rostock 31.03.1974
 

44 0221-0 ved remisen i BW Rostock 31.03.1974
 

44 0221-0 i BW Rostock 31.03.1974