Tyskland - DDR - Diesellokomotiver - V 180
 


V 180 107 rangerer i Rostock Hbf. 13.09.1969

V 180 177 omlĝb i Warnemünde 13.09.1969

V 180 177 omlĝb i Warnemünde 13.09.1969
 

V180 182 op V 100 129 Rostock Hbf. 13.09.1969

V 180 373 for D-tog i Rostock Hbf 13.09.1969

V 180 379 Rostock Hbf. 13.09.1969

VT 137 154 og V 180 379. Rostock Hbf. 13.09.1969

VT 137 154 og V 180 358 Rostock Hbf. 13.09.1969